ENG      |      個人簡歷

首 頁     |     一站式婚禮服務    |    公關及推廣製作     |     課程項目     |    相 冊   |    聯絡及查詢

 最新動態


ESD life - 優質婚禮商戶計劃2012
為致力提升服務水平及使顧客更安心,薈制作已取得ESD life"優質婚禮商戶計劃2012"的資格。此計劃由香港生產力促進局擔任評核機構,經過神秘顧客訪查及全面評估,最後我們通過了各項評核範疇而獲得有關資格。

貴為"優質婚禮商戶",我們定當竭盡所能,透過專業細心的服務,為每對準新人提供美滿難忘的婚禮。

仲唔快D聯絡我地,為你地既婚禮踏出重要既一步? :)

Tel: 2302 0369
Email: info@weproductions.com.hk
© 2011 Charity Foundation
502,5/F,Royal Commercial Centre,56 Parkes Street,Jordan,Kin.HK Tel:2302 0369

九龍佐敦百加士街56號凱豪商業中心502室